Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

Rybciaaa
Rybciaaa
2348 7666 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
Rybciaaa
Bardzo często przez łzy mówiła: ,,Dam sobie radę"
— ..
Rybciaaa
Jesteś zmęczona, bo ciągle chcesz od siebie więcej. Uwierz, że gdybyś wymagała od innych, tyle ile od siebie, to nikt temu by nie podołał.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened
Rybciaaa
- A co Ty taki doniczegowaty dzisiaj?
- Płakać mi się chce.
— Edward Stachura, Siekierezada albo Zima leśnych ludzi
Reposted fromlovvie lovvie viaawakened awakened
Rybciaaa
7338 7daf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
Rybciaaa
8188 fb8a
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
Rybciaaa
Rybciaaa
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viascorpix scorpix
Rybciaaa
3973 7e3a 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaPicki91 Picki91
1502 1076 500
Reposted fromtwice twice vialeniwieec leniwieec
Rybciaaa
6801 823d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialeniwieec leniwieec
Rybciaaa
7967 9ae2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakama1110 kama1110
Rybciaaa
7905 1f7f
Reposted fromonlyman onlyman viakama1110 kama1110
Rybciaaa
Rybciaaa
Rybciaaa
7333 2ae4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

January 29 2020

Rybciaaa

Kawo! Ty jesteś jak zdrowie! Ile cie trzeba cenić ten tylko sie dowie, co cie rano nie wypił~

— wypiliście już swoją kawę?
Reposted fromestrachan estrachan viaponurykosiarz ponurykosiarz
Rybciaaa
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viairmelin irmelin
Rybciaaa
0144 0e16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl